Reklama
aplikuj.pl

Bezpieczeństwo IT w Twojej firmie

Bezpieczeństwo IT w Twojej firmie

Zarządzanie ochroną danych i środowiska IT wymaga kompleksowego podejścia. Warto mieć na uwadze, że systemy informatyczne bez właściwej administracji mogą stanowić zagrożenie dla naszych danych. Dziś nie wystarczy jedynie reagować na zagrożenia, należy wyprzedzać ataki przez stały rozwój systemów bezpieczeństwa informatycznego w naszych firmach. Warto wdrożyć działania mające na celu testowanie systemów, co za tym idzie zapobiegać potencjalnym incydentom. W niniejszym artykule poruszymy kwestie ochrony danych w środowisku IT.

Procedury i polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa w firmie to nic innego jak zbiór zasad i praktyk mających na celu ochronę danych organizacji. Są to szczegółowo opracowane instrukcje dotyczące zarządzania hasłami, kontrolą dostępu, szyfrowania danych, audytów oraz planów reakcji na incydenty bezpieczeństwa. Procedury bezpieczeństwa, zależnie od sektora gospodarki i branży, często tworzone są w oparciu o międzynarodowe standardy. Są niezbędne do zabezpieczenia infrastruktury IT, zapewnienia ciągłości operacyjnej w firmie, a także utrzymania zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych. Skuteczne procedury bezpieczeństwa są na bieżąco monitorowane oraz aktualizowane.

Backup danych

Backup danych jest nie tylko wykonaniem samej kopii zapasowej, ale też częścią kompleksowej strategii zarządzania ryzykiem i zapewniania stabilności operacyjnej firmy. Odpowiednie tworzenie backupu to kluczowy aspekt działania każdego przedsiębiorstwa, gwarantujący ochronę przed utratą informacji w wyniku różnorodnych zdarzeń, takich jak awarie sprzętowe, błędy ludzkie, ataki hakerskie, czy inne nieoczekiwane sytuacje. Regularne tworzenie kopii bezpieczeństwa pozwala na szybkie odzyskanie danych, co jest niezbędne do zachowania ciągłości biznesowej. Jest to także wymóg prawny dotyczący archiwizacji danych, szczególnie istotny w niektórych branżach. Backupy działają jako obrona przed zagrożeniami cyfrowymi i są istotnym elementem strategii bezpieczeństwa IT przedsiębiorstwa. Utrata danych może narazić reputację firmy i zaufanie klientów, dlatego warto zadbać o odpowiedni backup danych w naszej firmie.

Audyty bezpieczeństwa

Systematyczne audyty bezpieczeństwa IT mogą zapobiec wielu poważnym problemom, w tym wycieku wrażliwych danych. Często wystarczy jedna nieprawidłowa konfiguracja, aby zakłócić prawidłowe działanie systemów. Audyt bezpieczeństwa to proces, który obejmuje analizę i ocenę potencjalnych słabości systemów wobec nieprzewidzianych zdarzeń lub cyberataków. Testowanie systemu odbywa się zgodnie z międzynarodowymi standardami, zarówno manualnie, jak i za pomocą narzędzi automatycznych, co wymaga udziału doświadczonego audytora systemów informatycznych. Po analizie bezpieczeństwa, przygotowywany jest raport z zaleceniami dotyczącymi usunięcia wykrytych problemów. Audyt oferuje szybką i precyzyjną ocenę zabezpieczeń, identyfikuje ich słabe punkty i sugeruje alternatywne strategie ochrony.  Audyt IT wykonany przez zewnętrzną firmę specjalizującą się w tych usługach, pozwala uzyskać obiektywny obraz środowiska informatycznego.

Zabezpieczenia sieci

Firewall’e to mechanizmy ochrony sieci, mające na celu ochronę pojedynczych urządzeń lub całych sieci przed dostępem nieupoważnionych użytkowników i różnorodnymi cyber zagrożeniami pochodzącymi zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz sieci. Zadaniem zapory jest zabezpieczanie przed różnego rodzaju atakami. Firewall może występować w formie oprogramowania lub urządzenia fizycznego, które ma za zadanie chronić sieci między innymi przed:

  • złośliwym oprogramowaniem
  • nieautoryzowanym dostepem
  • phishingiem – próbami wyłudzenia danych
  • innymi cyberatakami.

Zaawansowane systemy zabezpieczeń sieci, takie jak Sophos Firewall XG oferują rozwiązania, które pozwalają na szczegółowe badanie ruchu w poszukiwaniu zagrożeń i blokowania ich. Firewall XG ma możliwość integracji z chmurą, co ułatwia centralne zarządzanie bezpieczeństwem. Ponadto, zapory sieciowe dostarczają zaawansowanych narzędzi do monitoringu i raportowania, które wspomagają w wykrywaniu i odpowiedzi na incydenty bezpieczeństwa. Firewall jako jeden z elementów architektury bezpieczeństwa, współpracuje z systemami wykrywania i zapobiegania intruzom (IDS/IPS) oraz innymi narzędziami ochrony punktów końcowych.

Dyrektywa NIS2

Dyrektywa NIS2 to zaktualizowana w styczniu 2023 roku wersja Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. NIS2 jest kluczowym elementem unijnego prawodawstwa dotyczącego cyberbezpieczeństwa. NIS2 wprowadza szerszy zakres regulacji i zobowiązań dla państw członkowskich, przedsiębiorstw oraz dostawców usług cyfrowych, mając na celu wzmocnienie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Unii Europejskiej.
 Tegoroczna aktualizacja ta ma na celu zwiększenie odporności na ataki poprzez ustanowienie bardziej restrykcyjnych wymogów bezpieczeństwa. NIS2 deklaruje również wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Dyrektywa NIS2 aktualizuje poprzednią wersję dyrektywy NIS i rozszerza jej zakres na więcej sektorów gospodarki. Wprowadza również surowsze kary za naruszenia przepisów oraz wymusza na firmach podejmowanie konkretnych działań w zakresie zarządzania ryzykiem cybernetycznym.  Zgodnie z dyrektywą, poważne incydenty bezpieczeństwa powinny być zgłaszane do właściwych w danym kraju organów nadzorczych.

Dyrektywa ta ma na celu stworzenie spójnego i kompleksowego prawa dotyczącego bezpieczeństwa infrastruktury IT. Zakłada również dynamikę otoczenia i rozwoju występujących zagrożeń, dzięki elastycznej formie ma wspierać szybką reakcję na zagrożenia. Dzięki temu, NIS2 ma zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe w obrębie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo informatyczne Twojej firmy

Ochrona danych i samych systemów informatycznych to duże wyzwanie zarówno pod kątem technologii jak i stricte zarządzania przedsiębiorstwem. W miarę rozwoju cyfryzacji, bezpieczeństwo IT staje się coraz bardziej istotne. Kluczowymi elementami w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa regularne audyty bezpieczeństwa, aby sprawdzać zabezpieczenia i identyfikować potencjalne luki. Backup danych, jako istotny proces, gwarantuje ochronę danych przed ich utratą i wspiera zgodność z przepisami prawnymi, takimi jak dyrektywa NIS2, która nakłada na firmy obowiązek posiadania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz procedur reagowania na incydenty bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest również zabezpieczenie sieci, które stanowią potencjalne zagrożenie dla całości systemu. Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informatycznego jest kluczowe nie tylko dla ochrony samych danych, ale w szerszym ujęciu również dla rozwoju firmy.

Materiał przygotowany przy współpracy z partnerem strony.