Reklama
aplikuj.pl

Czym zajmuje się wiceminister Adam Andruszkiewicz? Lista jest długa

Adam Andruszkiewicz

Czym w ogóle zajmuje się wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz? To pytanie wielokrotnie padało w ostatnich miesiącach, a w odpowiedziach żarty nie miały końca. Przeplatały się z legendarnymi wręcz czynami przypisywanymi wiceministrowi przez jego zwolenników. Jaka jest prawda? My już wiemy i nie możemy wyjść z podziwu.

Tuszowanie obowiązków wiceministra Adama Andruszkiewicza, czy problem z ich odnalezieniem?

Pytanie o obowiązki wiceministra Andruszkiewicza zadał w ramach dostępu do informacji publicznej jeden z naszych Czytelników. Skłonił go do tego m.in. wysyp trolli, którzy promowali rządową aplikację ProteGO Safe oraz wypowiedzi bliskich współpracowników wiceministra na Twitterze.

Część pytań w tej sprawie została wysłana 1 września. Zgodnie z przepisami prawa podstawowy czas na udzielenie odpowiedzi na taki wniosek to 14 dni. Pomimo upomnień odpowiedź na zadane pytania została wysłana dopiero 9 listopada.

Czytaj też: [Aktualizacja] Znamy szczegóły zmian w Ministerstwie Cyfryzacji

Co zrobił wiceminister Adam Andruszkiewicz w sprawie zablokowanego filmu w serwisie YouTube?

Pierwsze pytanie dotyczyło sprawy rzekomej interwencji wiceministra Andruszkiewicza w sprawie filmu zablokowanego przez serwis YouTube.

W nawiązaniu do publicznych słów pracownika Ministerstwa Cyfryzacji p. Piotra Wasilewskiego, opublikowanych na portalu Twitter.com 29 sierpnia br. o godz. 11:59 uprzejmie proszę o:

  • informację czy minister Adam Andruszkiewicz interweniował w sprawie zablokowanego filmu na portalu YouTube;
  • udostępnienie korespondencji dotyczącej tej interwencji, ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji adresowanej do firmy YouTube i/lub jej przedstawicieli; 
  • wskazanie osób z którymi ministerstwo kontaktowało się tej sprawie po stronie firm YouTube/Google; 
  • informacje dot. innych interwencji ministra Adama Andruszkiewicza związanych z działalnością mediów społecznościowych; daty, sposób i powody interwencji.

Sprawa dotyczyła poniższego wpisu (zrzut ekranu na wypadek, gdyby tweet został usunięty):

Oto odpowiedź, którą KRPM wysłał na to pytanie (pisownia oryginalna):

W związku z informacjami prasowymi oraz na prośby Obywateli, Minister Adam Andruszkiewicz interweniował w sprawie zablokowanego filmu na portalu YouTube.

Jednocześnie informuję, że ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, ochronę danych osobowych oraz bezpieczeństwo państwa nie będziemy udostępniali tego typu wiadomości.

Ponadto informuję, że Minister Cyfryzacji współpracuje z Facebookiem od 2018 r. w ramach projektu punktu kontaktowego, który jest przeznaczony dla użytkowników chcących odwołanie od decyzji portalu o zablokowaniu treści. Od początku funkcjonowania usługi trafiło do MC około 3000 spraw, z czego blisko ¼ z nich jest dzięki tej możliwości rozpatrywana na korzyść użytkownika mimo wcześniejszej negatywnej decyzji Facebooka.

Ministerstwo prowadziło korespondencję z użytkownikami chcącymi dowiedzieć się w jaki sposób korzystać z tego narzędzia, jak również z Facebookiem w celu zwrócenia portalowi uwagi na trudności użytkowników w korzystaniu z niego (jest to narzędzie nowatorskie i eksperymentalne). Nie prowadzimy ścisłej ewidencji tych kontaktów, mają one charakter informacyjny i techniczny. Prowadzimy także rozmowy zarówno z Twiterem jak i YouTubem w celu zachęcenia ich do wzięcia udziału w tym projekcie, jednocześnie zwracając uwagę na realne problemy użytkowników tych portali w zakresie blokowania przez nie legalnych treści.

Czytaj też: Tak zwolennicy Jerzego Zięby obchodzą działania Facebooka

Lista obowiązków i zasług wiceministra Andruszkiewicza nie ma końca

Drugie pytanie również dotyczyło tweetu współpracownika wiceministra Andruszkiewicza i dotyczyło jego obowiązków w Ministerstwie Cyfryzacji. Chodzi o poniższy wpis:

Treść pytania brzmiała następująco:

W nawiązaniu do publicznych słów pracownika Ministerstwa Cyfryzacji p. Piotra Wasilewskiego, opublikowanych na portalu Twitter.com 28 sierpnia br. o godz. 20:44 (link: https://twitter.com/piotrwasilews16/status/1299417607184035843?s=21) uprzejmie proszę o: 

  • wskazanie projektów Ministerstwa Cyfryzacji realizowanych wspólnie przez p. Wandę Buk (podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w latach ’18 – ’20);
  • wskazanie projektów bezpośrednio realizowanych lub nadzorowanych przez ministra Adama Andruszkiewicza odkąd objął stanowisko w ministerstwie, ze szczególnym uwzględnieniem stanu tych projektów oraz postępu prac odkąd nadzór nad nimi objął minister Adam Andruszkiewicz.

Odpowiedź jest baaardzo długa. Wygląda na to, że lista obowiązków wiceministra Andruszkiewicza nie ma końca. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że treść odpowiedzi, pomimo przesłania jej dopiero 9 listopada, opisuje stan na 1 września.

Czytaj też: Czas mija a Polacy dalej wierzą, że 5G wywołuje Koronawirusa

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Pani Minister Wanda Buk wykonywała czynności kierownictwa w zakresie nadzoru nad koordynowaniem procesu legislacyjnego w Ministerstwie Cyfryzacji od dnia 21 lutego 2020 r., a następnie, z dniem dnia 2 września 2020 r. wymienione czynności kierownictwa przejął Sekretarz Stanu Pan Adam Andruszkiewicz, zgodnie z zarządzeniem nr 3 Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lutego 2020 r., zmienionym zarządzeniem nr 21 Ministra Cyfryzacji z dnia 1 września 2020 r. (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 4 i 24).

Szczegółowy wykaz projektów aktów prawnych prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji znajduje się odpowiednio:

  • w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej);

Należy jednocześnie wskazać, że informacje o kolejnych etapach procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji i stanie prac, znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce ,,Rządowy proces legislacyjny”.

Poniżej przedstawiam projekty realizowane przez Pana Ministra Adama Andruszkiewicza:

1. Kształtowanie i prowadzenie międzynarodowej polityki cyfrowej, polityki zarządzania Internetem oraz koordynacja współpracy wielostronnej i bilateralnej, a także realizacja międzynarodowej agendy Członków Kierownictwa Ministerstwa;

2.  Koordynowanie udziału Ministerstwa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, w tym koordynowanie spraw związanych z udziałem właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa w pracach Komitetu do Spraw Europejskich;

3. Prowadzenie polityki w zakresie funduszy Unii Europejskiej, programowanie Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej, prowadzenie spraw z zakresu Pomocy Technicznej;

4. Prowadzenie spraw związanych z obsługą aktywności międzynarodowej Ministerstwa;

5. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

6. Projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (UC47). Obecnie trwają konsultacje publiczne do 25 września br.

7. Program otwierania danych na lata 2021-2027 r. – projekt dokumentu został przekazany 4 września br. do KPRM celem wpisu do wykazu prac RM. Obecnie trwają prekonsultacje społeczne Programu z terminem na zgłaszanie uwag do 16 września.

Czytaj też: Polsko-chińskie konsultacje cyfrowe. Rzad wycofa się z blokady Huawei?

Innym projektem realizowanym przez Pana Ministra Adama Andruszkiewicza było przeciwdziałanie patostreamingowi i tzw. „rajdom na e-lekcje” w czasie zdalnego nauczania – wspólne działanie z NASK, KGP i platformami społecznościowymi, w odpowiedzi na rozwój problemu związanego z zakłócaniem zdalnych lekcji. W ramach projektu przeprowadzono szereg działań edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli, wydano broszurkę edukacyjną oraz przyczyniono się do wprowadzenia zmian prawnych dot. opisywanej aktywności. Dzięki opisywanym działaniom kilka portali społecznościowych (np. Discord, Facebook) usunęło grupy mające na celu organizowanie tzw. „rajdów na e-lekcje”, a skala zjawiska w znaczący sposób zmniejszyła się, co przyznają zarówno nauczyciele, rodzice, jak i uczniowie.

Pan Minister koordynuje przygotowania do międzynarodowego wydarzenia, które w tym oraz następnym roku koordynuje Polska – IGF. Informacje na temat postępu prac znajdują się na stronie gov.pl

Pan Minister organizuje również spotkania ws. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Sieci, w których wzięło już czynny udział około tysiąc młodych ludzi, decydentów, nauczycieli i ekspertów. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną projekt został przerwany i będzie kontynuowany.

Minister Adam Andruszkiewicz realizuje oraz nadzoruje również liczne projekty związane z pracami parlamentarnymi. Stan projektów dotyczących obszaru cyfryzacji jest dostępny na stronie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Minister nadzoruje projekty:

1) Projekt Portal RP – Rozwój, który jest w trakcie realizacji z datą zakończenia w kwietniu 2022. Celem projektu jest przeniesienie jednostek administracji rządowej i publicznej na jednolitą infrastrukturę.

2) Mapa Inwestycji, dostępna na portalu gov.pl. Celem Interaktywnej Mapy Inwestycji jest zaprezentowanie obywatelom inwestycji, projektów i programów realizowanych po 16 listopada 2015 r. – rozpoczętych lub kontynuowanych po tej dacie. Jeżeli inwestycja została rozpoczęta przed 16 listopada 2015 wówczas prezentowana kwota jednostkowej inwestycji została obliczona dla roku 2016 i lat kolejnych. Projekt został zrealizowany, jednak nadal  jest rozwijany. Ostatnią modyfikacją było rozszerzenie informacji o finansowym wsparciu związanym z Tarczą Antykryzysową.

3)  Kampania „Pod biało-czerwoną”, która zakłada finansowanie przez Rząd RP zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Celem projektu jest zjednoczenie kraju i mieszkańców a także zachęcenia do patriotyzmu, oraz upamiętnienie zwycięstwa wojsk RP nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 r. Wszelkie informacje dotyczące kampanii umieszczone są na stronie gov.pl/bialoczerwona Projekt „Pod biało-czerwoną” jest obecnie w trakcie realizacji. Planowany jest rozwój strony o mechanizm zliczania głosów z poszczególnych gmin.

Postęp prac:

· 25.08.2020 – ogłoszenie projektu przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego (100. Rocznica zakończenia Bitwy Warszawskiej)

· 11.11.2020 – termin końcowy zbiórki głosów poparcia

· 29.11.2020 – ogłoszenie wyników zbiórki i opublikowanie listy gmin objętych programem ,,Pod biało-czerwoną’’

Ponadto Pan Minister Adam Andruszkiewicz koordynuje procesy legislacyjne projektów, biorąc udział w posiedzeniach Rady Ministrów w zastępstwie Ministra Cyfryzacji oraz uczestnicząc w licznych, regularnych posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów oraz Komitetu do Spraw Europejskich, prezentując projekty i stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji.

Pan Minister jest również przedstawicielem resortu właściwym do spraw bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych. Jest również członkiem Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Uczestniczy także w pracach Rady Centrum Łukasiewicz w Ministerstwie Rozwoju.

Czytaj też: Znamy pierwsze stanowiska w konsultacjach projektu ustawy o KSC

Wiceminister Andruszkiewicz, Tomasz Sakiewicz i rosyjscy hak(i)erzy

Do Ministerstwa Cyfryzacji, a następnie KPRM, trafiło też jeszcze jedno pytanie. Dotyczyło ono rzekomego przejęcia konta na Twitterze redaktora naczelnego Gazety Polskiej przez rosyjskich hakerów.

Podstawą do zadania pytań był poniższy tweet:

Treść pytań była następująca:

1. Wskazanie jakie działania podjął minister Adam Andruszkiewicz w związku z przywołaną sytuacją (zablokowanie konta twitterowego red. Sakiewicza we wrześniu br.);  

2. Udostępnienie korespondencji ministra i/ub podległych mu pracowników Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczącej tej interwencji, ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji adresowanej do firmy Twitter i/lub jej przedstawicieli; 

3. Wskazanie czy Ministerstwo Cyfryzacji/KPRM posiada informacje mogące potwierdzić/zaprzeczyć twierdzeniom red. Sakiewicza jakoby padł ofiarą działań rosyjskich hakerów; 

Odpowiedź KRPM była tym razem bardzo lakoniczna.

Czytaj też: Więcej 5G w Plusie. Rozbudowa sieci idzie do przodu

W odpowiedzi na poniższy wniosek przekazuję, że Minister Adam Andruszkiewicz w związku z otrzymaną prośbą o interwencję dotyczącą potencjalnie niezgodnego z prawem przejęcia konta red. Tomasza Sakiewicza na portalu społecznościowym Twitter, zlecił poinformować zespół Twittera o tym przypadku oraz poprosić o wyjaśnienie sprawy.

Jednocześnie informuję, że zawartość skrzynki mailowej Ministra Adama Andruszkiewicza oraz innych pracowników resortu nie stanowi informacji publicznej.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych należy wskazać, że „Korespondencja, w tym także mailowa, osoby wykonującej zadania publiczne z jej współpracownikami nie jest informacją publiczną, nawet jeżeli w jakieś części dotyczy wykonywanych przez tę osobę zadań publicznych. Korespondencja taka nie ma jakiegokolwiek waloru oficjalności, a nawet jeżeli zawiera propozycje dotyczące sposobu załatwienia określonej sprawy publicznej, to mieści się w zakresie swobody niezbędnej dla podjęcia prawidłowej decyzji po rozważaniu wszystkich racji przemawiających za różnorodnymi możliwościami jej załatwienia. Procesowi podejmowania decyzji nie jest konieczna społeczna kontrola na każdym jego etapie. Kontrola taka mogłaby zakłócić jego przebieg, ponieważ każda ze zgłoszonych propozycji podlegałaby społecznemu i przedwczesnemu osądowi.” (np. wyrok NSA z dnia 14 września 2012 r. sygn. akt I OSK 1203/12).

W odniesieniu do pytania 3 informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie posiada przedmiotowej informacji.

Czytaj też: Orange ma najlepszą sieć w Polsce. W zleconym przez siebie badaniu

Wiceminister Adam Andruszkiewicz to zapracowany człowiek…

Pomimo niezwykle wyczerpujących fragmentów odpowiedzi KPRM nadal w tej sprawie mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Na papierze lista obowiązków i zasług Adama Andruszkiewicza może robić wrażenie. Na osobach nie znających ministerialnych realiów. W praktyce osoby znające obowiązki wiceministra na pytania o szczegóły jego pracy reagują szerokim uśmiechem.

Przyznam szczerze, że z listy projektów wymienionych przez KPRM, z wiceministrem Andruszkiewiczem kojarzyłem tylko. Ten dotyczący rozmieszczenia masztów, bynajmniej telekomunikacyjnych, a tych biało-czerwonych, a także patostreamingu oraz przeciwdziałania przemocy w sieci. Szczególnie produktywny był pod tym względem przełom 2018 i 2019 roku. Wiceminister zapowiadał wówczas spotkania w całym kraju. W efekcie od grudnia 2018 roku do 27 sierpnia 2019 roku Adam Andruszkiewicz odbył TRZY podróże, w tym jedną w ramach wspomnianego projektu. Później miał zaległości nadrobić, przyszła pandemia… i zaraz mamy 2021 rok. A maszty pod biało-czerwone flagi same się nie postawią.

Czytając wpisy bliskich współpracowników wiceministra Andruszkiewicza można mieć wrażenie, że są mu przypisywane wręcz legendarne osiągnięcia. Efektów jego działań zazwyczaj nie widać lub są mocno wyolbrzymiane. Przez co nawet jeśli wiceminister faktycznie zrobi coś pożytecznego, informacja o tym skutecznie zniknie w oparach wychwalających go pod niebiosa wpisów jego współpracowników.

Nic więcej dziwnego, że KPRM potrzebował aż tak dużo czasu na udzielenie odpowiedz na pytania naszego Czytelnika. Przedstawienie w dyplomatyczny sposób działań wiceministra Andruszkiewicza wymagało nie lada kreatywności i mam wrażenie, że chyba kogoś poniosło. Ale czas udzielenia odpowiedzi jest naganny i z naruszeniem obowiązujących przepisów. Takie działania w prawidłowo funkcjonującym państwie nie powinny mieć miejsca.

Czytaj też: Play wprowadza sieć LTE do kolejnych miejscowości